Детската градина се състой от 8 групи с деца на възраст 3 – 7г.

Помещава се в специално строени сгради , съобразени с всички санитарно-хигиенни изисквания за правилно отглеждане и възпитание на децата, съгласно Наредба № 03 от 05.02.2007 г.  за здравните изисквания към детските градини . Създадени са  условия за провеждане на качествен и пълноценен педагогически процес.

Децата са разпределени в групи по възрастов признак и съобразно желанието на родителите.

 За децата е осигурен обширен двор с подсигурени площадки за всяка група, обезопасени с гумирана настилка, на които примамват люлки, пързалки, къщички, катерушки. Многото зеленина и цветя създават настроение и желание за игра.

В детската градина, по европейски проект “Стакато”,  има изградена система за  захранване  сградите със зелена енергия  –  подгряване на гореща вода от слънцето.

Храненето е здравословно, организирано, съобразно изискванията на Наредба №2/20.01.2021г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските градини.

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2021/02/01/naredba_2.pdf

Педагогическият екип се състои  от 16 учители,  директор,  учител по музика, педагог, психолог.

Условията за възпитание и образование са много добри. Материално културната среда в групите отговаря на изискванията за безопасност и естетика , съобразена е с възрастовите и индивидуални особености на децата, благоприятства за  активна двигателна дейност .

Осигурени са допълнителни дейности по желание на родителите.

x